ગોલાધાર – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 16- મજેવડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :  9 – ગોલાધાર

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
4ગોલાધર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
5ગોલાધર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
3વાડાસીમડીડાઉનલોડડાઉનલોડ
16આંબલીયાડાઉનલોડડાઉનલોડ
17રૂપાવટી ડાઉનલોડ
14પત્રાપસર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HkoFidSpMj2CmuS3Y7XlYo12
15પત્રાપસર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ