ગોલાધાર – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 16- મજેવડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :  9 – ગોલાધાર

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
GOLADHAR-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
GOLADHAR-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
VADASIMDIડાઉનલોડડાઉનલોડ
AAMBALIYAડાઉનલોડડાઉનલોડ
RUPAVATI ડાઉનલોડ
PATRAPSAR-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
PATRAPSAR-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ