ગોરેજ – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   17 – મકતુપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   7 – ગોરેજ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
80ગોરેજ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
81ગોરેજ-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
86રૂદલપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
87રૂદલપુર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
88સુલતાનપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
89 સુલતાનપુર-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ