ગુંદાળા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   22 – મેંદરડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   7 – ગુંદાળા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
256ગુંદાળા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
257ગુંદાળા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
266મોટી ખોડીયારડાઉનલોડડાઉનલોડ
273ઈટાળી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
274ઈટાળી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ