હડમતિયા ખાખરા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૭- ચુડા

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૯- હડમતિયા ખાખરા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Hadmatiya Khakhara-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Hadmatiya Khakhara-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sardarpurડાઉનલોડડાઉનલોડ
Damralaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Goraviyaliડાઉનલોડડાઉનલોડ