હરીપુર – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   27 – સાસણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   8 – હરીપુર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
હરીપુર-1
હરીપુર-2
કરશનગઢ
271ડેડકીયાળડાઉનલોડડાઉનલોડ
276 અમરાપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
287સુરજગઢ