હુસેનાબાદ – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   19 – માંગરોળ ઓ.જી.

તાલુકા પંચાયત સીટ :   8 – હુસેનાબાદ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
72હુસેનાબાદ-1 ડાઉનલોડ
73હુસેનાબાદ-2 ડાઉનલોડ
74હુસેનાબાદ-3 ડાઉનલોડ
80ચોટીલીવીડીડાઉનલોડડાઉનલોડ
75શેપા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
76શેપા-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
63શેખપુર ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ