જામકા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૯ – ડુંગરપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૧ – જામકા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
74જામકા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
75જામકા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
76જામકા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
70બાદલપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
71સાંખડાવદર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/KQopgdApJgIJWjozOemxlb458000395008
72સાંખડાવદર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
73સેમરાળાડાઉનલોડડાઉનલોડ