જામકા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૯ – ડુંગરપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૧ – જામકા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Jamka-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Jamka2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Jamka-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Badalpurડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sankhadavadar-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/KQopgdApJgIJWjozOemxlb458000395008
Sankhadavadar-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Semralaડાઉનલોડડાઉનલોડ