જેતલવડ તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી –

તાલુકા પંચાયત સીટ -5- જેતલવડ

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
271જેતલવડ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HacY1PV627iLjZpNJgLXfk2549054157777
272જેતલવડ2ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Jp8IqehiF6fG11hzV0Ycvd549428836972
273જેતલવડ3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
270કાંકચીયાળા ડાઉનલોડ
258ઘોડાસણ ડાઉનલોડ
258ઝાંઝેસરડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/LtV2ZwpBGCEHtcAgMS78Up209429551107
278ભટવાવડી ડાઉનલોડ