જેતલવડ તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી –

તાલુકા પંચાયત સીટ -5- જેતલવડ

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Jetalvad-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HacY1PV627iLjZpNJgLXfk2549054157777
Jetalvad-2ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Jp8IqehiF6fG11hzV0Ycvd549428836972
Jetalvad-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Kakachiyala ડાઉનલોડ
Ghodasan – 1 ડાઉનલોડ
Ghodasan -2 ડાઉનલોડ
Zanzesarડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bhattvavdi ડાઉનલોડ