જુથળ – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   11 – જુથળ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   8- જુથળ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
81જૂથળ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
82જૂથળ-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
83જૂથળ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
84જૂથળ-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
85જૂથળ-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
86જૂથળ-6ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
92પીખોર-1 ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
93પીખોર-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ