કડાયા – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   ૧૧ – માળીયા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   9 – કડાયા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
188કડાયા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
189કડાયા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
168વડીયા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
169વડીયા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
133કેરાળાડાઉનલોડડાઉનલોડ
160જાનડીડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
170ઘુંઘટી ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
190ઈટાળી ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ