કાજલીયાળા મોટા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   28 – શાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   5 – કાજલીયાળા મોટા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
182 કાજલીયાળા મોટા-૧ ડાઉનલોડ
183કાજલીયાળા મોટા- ડાઉનલોડ
180કણઝડી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
181 કણઝડી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
171 ખોખરડાડાઉનલોડડાઉનલોડ