કાલાવડ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ – 6- કાલાવડ

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Kalavad – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Govindparaડાઉનલોડ
Hasnapurડાઉનલોડડાઉનલોડ
Dudhalaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Manandiyaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Rajparaડાઉનલોડડાઉનલોડ