કાલાવડ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ – 6- કાલાવડ

બુથ નં
બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
269કાલાવડડાઉનલોડડાઉનલોડ
269ગોવિંદ્પરાડાઉનલોડ
284હસ્નાપુરડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/GflovwsYUCZ0Payn6VcYhE269924528196
285દુધાળાડાઉનલોડડાઉનલોડ
286માણંદીયાડાઉનલોડડાઉનલોડ
287રાજપરાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/IwzSCIGla6sESufURgU3wP309979573734