કાલેજ – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   29 – શીલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   9- કાલેજ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
37કાલેજ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
38કાલેજ-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
39કાલેજ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
65નગીચણા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
66નગીચણા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
67નગીચણા-3ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ