કાલસારી તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી –

તાલુકા પંચાયત સીટ -7 – કાલસારી

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
263કાલસારી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/L2Pw0UN5BzH7zchMzGpb45469427965124
264કાલસારી2ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/EV7kWVobwQlAmLm3gTNwGH1359427965124
265કાલસારી3ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/BpCYfXKKIU3I138H4KZiNc329427965124
266કાલસારી4ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/FDnCWoiC5jMHBJR32y75DH699427965124
267કાલસારી5ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Gj5EjOl9ZtNIXIkNDozy66429427965124
268કાલસારી6ડાઉનલોડડાઉનલોડ