કણઝા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   13 – કણઝા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   6 – કણઝા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
161 કણઝા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
162 કણઝા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
163કણઝા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
164કણઝા-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
165 કણઝા-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ