કરેણી – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   2- અજાબ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   7 –કરેણી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
149કરેણી 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9974945660
150કરેણી – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ6354651744
151કરેણી – 3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
147પ્રાંસલી – ૧ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/KJp7MXlAJtcIDX7qlvas7v1199824786701
148પ્રાંસલી ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/LIFt7BONS5v6tJyHoVhvVo2339723625179
152રાણીંગપરાડાઉનલોડડાઉનલોડ9925235812