કેવદ્રા – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   23 – મેસવાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   8 -કેવદ્રા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
219કેવદ્રા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9909059850
220કેવદ્રા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ6354779271
221કેવદ્રા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ9979078334
222કેવદ્રા-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ9979221835
242એકલેરાડાઉનલોડડાઉનલોડ8511229429