ખડિયા– તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૯ – ડુંગરપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૧૨ – ખડિયા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Khadiya-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Khadiya-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Khadiya-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Khadiya-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Italaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sanathaડાઉનલોડડાઉનલોડ