ખડિયા– તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૯ – ડુંગરપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૧૨ – ખડિયા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
36ખડીયા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/GhwuTNrOKs28qb655EEn6X34
37ખડીયા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
38ખડીયા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
39ખડીયા-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
43ઈટાળાડાઉનલોડડાઉનલોડ
44સણાથાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/FJo0HJNJCUj4tsA8HtInqPp428306722431