ખંભાળીયા – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   15 – કુકસવાડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   10 ખંભાળીયા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
105ખંભાળીયા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
106ખંભાળીયા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
102બુધૈચા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
103બુધૈચા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
104લાંગોદ્રાડાઉનલોડડાઉનલોડ
139 ઝુંઝારપુર-1ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
140ઝુંઝારપુર-2 ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ