ખંભાળીયા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : 8-ખંભાળીયા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
169ખંભાળીયા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HfEGyLHukpVIYuYmIpOblH749712110005
170ખંભાળીયા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
184ચાંપરડાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/BZ3vP0j1LzT4uW8Cq5qCRP549712110005
https://chat.whatsapp.com/H2GUXUqyosx29U30bIIXc8409429551107
162ખીજડીયાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Db1lV0gvXRFAYU7OY1DgKj1659824043685
168વાજડીડાઉનલોડડાઉનલોડ
187ચાવંડ નવીડાઉનલોડડાઉનલોડ
155વિરપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Jpja0hcCSgj79Qay3kRj4w409925147448
156વિરપુર2ડાઉનલોડડાઉનલોડ