ખમીદાણા – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   4 – બાલાગામ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   9 – ખમીદાણા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
129ખમીદાણા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9426167302
130ખમીદાણા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9924477277
131ખમીદાણા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ9601544787
215નુનારડા – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9265030450
216નુનારડા – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9714854926
133ટીટોડી ડાઉનલોડડાઉનલોડ9714413867
132ઈસરાડાઉનલોડડાઉનલોડ8980534861