ખેરા – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   10 – ગડું

તાલુકા પંચાયત સીટ :   11 – ખેરા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
172ખેરા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
173ખેરા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
158ઝડકા ડાઉનલોડ
186મોટી ધણેજ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
187મોટી ધણેજ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
184 સમઢીયાળા-1ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
185સમઢીયાળા-2 ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ