ખીરસરા – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   4 – બાલાગામ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   10 – ખીરસરા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
127ખીરસરા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9327694692
128ખીરસરા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9909568737
126સુત્રેજડાઉનલોડડાઉનલોડ9824834035
125પંચાળાડાઉનલોડડાઉનલોડ9925654559
123અખોદડ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9723616939
124અખોદડ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9726358543