ખોરાસા ગીર – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   10 – ગડું

તાલુકા પંચાયત સીટ :  12- ખોરાસા ગીર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
198ખોરાસા ગીર-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
199ખોરાસા ગીર-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
200ખોરાસા ગીર-3 ડાઉનલોડ
201ખોરાસા ગીર-4 ડાઉનલોડ
202ખોરાસા ગીર-5 ડાઉનલોડ
210પાતળાડાઉનલોડ ડાઉનલોડ