ખોરાસા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   13 – કણઝા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   7 – ખોરાસા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
201 ખોરાસા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
202 ખોરાસા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
203 ખોરાસા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
189લુશાળા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
190લુશાળા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ