કોઠારીયા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   1- કોયલાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   1 – કોઠારીયા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
93કોઠારીયા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9825632734
94કોઠારીયા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9913463423
102નાંદરખાડાઉનલોડડાઉનલોડ9428087610
96દગડડાઉનલોડડાઉનલોડ9427920723
95ભાલેચડાડાઉનલોડડાઉનલોડ9228490888
112કોઠડીડાઉનલોડડાઉનલોડ9879286935