કોયલાણા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   1- કોયલાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  2- કોયલાણા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
109કોયલાણા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9979024287
110કોયલાણા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9427228276
111કોયલાણા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ9426522224
103માંડોદરા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9537794111
104માંડોદરા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9979189298