કુકસવાડા – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   15 – કુકસવાડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   13 – કુકસવાડા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
107કુકસવાડા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
108કુકસવાડા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
109કુકસવાડા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
110કુકસવાડા-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
111કુકસવાડા-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
112 કુકસવાડા-6ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
113કુકસવાડા-7ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ