લાડુડી ગીર – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   3 – અમરાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   14- લાડુડી ગીર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
216કાત્રાસા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
217કાત્રાસા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
220દેવગામડાઉનલોડડાઉનલોડ
228લાડુડી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
229લાડુડી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
215 ધરમપુરડાઉનલોડ ડાઉનલોડ