લાઠોદ્રા – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   ૧૧ – જુથળ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   15 – લાઠોદ્રા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
87લાઠોદ્રા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
88લાઠોદ્રા-2 ડાઉનલોડ
115વડાળા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
116વડાળા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
94પાણીધ્રા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
95પાણીધ્રા-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
96ગાંગેચા ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ