લિમધ્રા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ – 11- લિમધ્રા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Limadhra-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/IB08TzVKYFZFtj9BqM8HUI399687010859
Limadhra-2ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Fr7NQn5fzaDFR90YYigchQ609687912589
Haripurડાઉનલોડડાઉનલોડ
Khambha (Gir)-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/EO2xk0IJ1U8HnberJaMwzw559978187887
Khambha (Gir)-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Piyava(Gir)ડાઉનલોડડાઉનલોડ