લિમધ્રા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ – 11- લિમધ્રા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
190લીમધ્રા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/IB08TzVKYFZFtj9BqM8HUI399687010859
191લીમધ્રા2ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Fr7NQn5fzaDFR90YYigchQ609687912589
205હરીપુરડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Cph3ZwfIiS68Z5lT30wfQZ609909437197
214ખાંભાગીર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/EO2xk0IJ1U8HnberJaMwzw559978187887
215ખાંભાગીર2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
248પીયાવાગીરડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/ISH9D9HAHxxLwFgKmabas1359173912702