લીંબુડા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   3 – સરદારગઢ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   3 – લીંબુડા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
19લીંબુડા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
20લીંબુડા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
21લીંબુડા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
4મરમઠ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
5મરમઠ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
10સરાડીયાડાઉનલોડડાઉનલોડ