લોહેજ – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   17 – મકતુપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   10- લોહેજ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
70લોહેજ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
71લોહેજ-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
72લોહેજ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
83રહીજ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
84રહીજ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
85રહીજ-3ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ