મહોબતપુર – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   28 – શાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   8 – મહોબતપુર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
205 મહોબતપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
206 મહોબતપુર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
208 રાયપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
211સુખપુર ડાઉનલોડ
207 ભાટીયાડાઉનલોડડાઉનલોડ