મજેવડી – તા. પં. સીટ

૮૬ – જૂનાગઢ વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 16- મજેવડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૩ મજેવડી

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
9મજેવડી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
10મજેવડી2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
11મજેવડી3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
12મજેવડી4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
13મજેવડી5ડાઉનલોડડાઉનલોડ