મજેવડી – તા. પં. સીટ

૮૬ – જૂનાગઢ વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 16- મજેવડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૩ મજેવડી

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
MAJEVADI-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
MAJEVADI-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
MAJEVADI-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
MAJEVADI-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
MAJEVADI-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ