માખિયાળા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 16- મજેવડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૪ – માખિયાળા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
6માખીયાળા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/FUGPgOSDwf67d0oTOyHnSK309925645330
7માખીયાળા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
8માખીયાળા3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
4કેરાળા ડાઉનલોડડાઉનલોડ
1ઝાલણસર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
2ઝાલણસર2ડાઉનલોડડાઉનલોડ