માખિયાળા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 16- મજેવડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૪ – માખિયાળા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
MAKHIYAL-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
MAKHIYAL-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
MAKHIYAL-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Kerala ડાઉનલોડડાઉનલોડ
JHALANSAR-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
JHALANSAR-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ