માળીયા–2 – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   ૧૧ – માળીયા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   17 – માળીયા–2

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
230માળીયા-10 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
231માળીયા-11 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
232માળીયા-12ડાઉનલોડડાઉનલોડ
159આંબેચાડાઉનલોડડાઉનલોડ