માળીયા ૧ – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   ૧૧ – માળીયા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   16 – માળીયા–૧

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
221માળીયા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
222માળીયા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
223માળીયા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
224માળીયા-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
225માળીયા-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
226 માળીયા-6ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
227માળીયા-7 ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
228માળીયા-8 ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
229માળીયા-9ડાઉનલોડડાઉનલોડ