માણાવદર શહેર

85 – માણાવદર વિધાનસભા –  માણાવદર શહેર

માણાવદર શહેર – નગરપાલિકા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
54માણાવદર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
55માણાવદર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
56માણાવદર-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
57માણાવદર-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
58માણાવદર-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
69માણાવદર-6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
60માણાવદર-7ડાઉનલોડડાઉનલોડ
61માણાવદર-8ડાઉનલોડડાઉનલોડ
62માણાવદર-9ડાઉનલોડડાઉનલોડ
63માણાવદર-10ડાઉનલોડડાઉનલોડ
64માણાવદર-11ડાઉનલોડડાઉનલોડ
65માણાવદર-12ડાઉનલોડડાઉનલોડ
66માણાવદર-13ડાઉનલોડડાઉનલોડ
67માણાવદર-14ડાઉનલોડડાઉનલોડ
68માણાવદર-15ડાઉનલોડડાઉનલોડ
69માણાવદર-16ડાઉનલોડડાઉનલોડ
70માણાવદર-17ડાઉનલોડડાઉનલોડ
71માણાવદર-18ડાઉનલોડડાઉનલોડ
72માણાવદર-19ડાઉનલોડડાઉનલોડ
73માણાવદર-20ડાઉનલોડડાઉનલોડ
74માણાવદર-21ડાઉનલોડડાઉનલોડ
75માણાવદર-22ડાઉનલોડડાઉનલોડ
76માણાવદર-23ડાઉનલોડડાઉનલોડ
77માણાવદર-24ડાઉનલોડડાઉનલોડ