માણેકવાડા – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   1 – અગતરાય

તાલુકા પંચાયત સીટ :   11 – માણેકવાડા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
105માણેકવાડા – 1 ડાઉનલોડ
106માણેકવાડા – 2 ડાઉનલોડ
107માણેકવાડા -3 ડાઉનલોડ
104મંગલપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
108ડેરવાણડાઉનલોડડાઉનલોડ
109મઘરવાડા – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
110મઘરવાડા – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ