માંગરોળ શહેર

8૯ – માંગરોળ વિધાનસભા – માંગરોળ શહેર

નગરપાલિકા :  માંગરોળ શહેર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
6માંગરોળ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
7માંગરોળ-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
8માંગરોળ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
9માંગરોળ-4 ડાઉનલોડ
10માંગરોળ-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
11માંગરોળ-6ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
12માંગરોળ-7 ડાઉનલોડ
13માંગરોળ-8ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
14માંગરોળ-9 ડાઉનલોડ
15માંગરોળ-10ડાઉનલોડડાઉનલોડ
16માંગરોળ-11ડાઉનલોડડાઉનલોડ
17માંગરોળ-12 ડાઉનલોડ
18માંગરોળ-13 ડાઉનલોડ
19માંગરોળ-14 ડાઉનલોડ
20માંગરોળ-15 ડાઉનલોડ
21માંગરોળ-16 ડાઉનલોડ
22માંગરોળ-17 ડાઉનલોડ
23માંગરોળ-18ડાઉનલોડડાઉનલોડ
24માંગરોળ-19 ડાઉનલોડ
25માંગરોળ-20ડાઉનલોડડાઉનલોડ
26માંગરોળ-21ડાઉનલોડડાઉનલોડ
27માંગરોળ-22ડાઉનલોડડાઉનલોડ
28માંગરોળ-23ડાઉનલોડડાઉનલોડ
29માંગરોળ-24ડાઉનલોડડાઉનલોડ
30માંગરોળ-25ડાઉનલોડડાઉનલોડ
31માંગરોળ-26ડાઉનલોડડાઉનલોડ
32માંગરોળ-27 ડાઉનલોડ
33માંગરોળ-28 ડાઉનલોડ
34માંગરોળ-29 ડાઉનલોડ
35માંગરોળ-30 ડાઉનલોડ
36માંગરોળ-31 ડાઉનલોડ
37માંગરોળ-32 ડાઉનલોડ
38માંગરોળ-33ડાઉનલોડડાઉનલોડ
39માંગરોળ-34 ડાઉનલોડ
40માંગરોળ-35 ડાઉનલોડ
41માંગરોળ-36 ડાઉનલોડ
42માંગરોળ-37 ડાઉનલોડ
43માંગરોળ-38ડાઉનલોડડાઉનલોડ
44માંગરોળ-39ડાઉનલોડડાઉનલોડ
45માંગરોળ-40 ડાઉનલોડ
46માંગરોળ-41 ડાઉનલોડ
47માંગરોળ-42 ડાઉનલોડ
48માંગરોળ-43 ડાઉનલોડ
49માંગરોળ-44ડાઉનલોડડાઉનલોડ
50માંગરોળ-45ડાઉનલોડડાઉનલોડ
51માંગરોળ-46ડાઉનલોડડાઉનલોડ
52માંગરોળ-47ડાઉનલોડડાઉનલોડ
53માંગરોળ-48ડાઉનલોડડાઉનલોડ
54માંગરોળ-49ડાઉનલોડડાઉનલોડ
55માંગરોળ-50ડાઉનલોડડાઉનલોડ