માંગરોળ ઓ.જી. – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :  19 – માંગરોળ ઓ.જી.

તાલુકા પંચાયત સીટ :   12 માંગરોળ ઓ.જી.

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
61કોટડા જૂના ડાઉનલોડ
62કોટડા નવા ડાઉનલોડડાઉનલોડ