મટીયાણા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   2 – મટીયાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   4 – મટીયાણા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
105મટીયાણા-1 ડાઉનલોડ9904266011
106મટીયાણા-2 ડાઉનલોડ9925781165
107મટીયાણા-3 ડાઉનલોડ7046558707
108આંબલીયા ડાઉનલોડ9638031456
89પાદરડીડાઉનલોડડાઉનલોડ9726619317