મેખડી – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   21 – મેખડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :   13 મેખડી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
23મેખડી-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
24મેખડી-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
25મેખડી-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
26મેખડી-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
21સાંઢા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
22થલ્લીડાઉનલોડ ડાઉનલોડ