મેંદરડા – તા. પં. સીટ(3)

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   22 – મેંદરડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   9-10-11 – મેંદરડા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
236મેંદરડા-1 ડાઉનલોડ
237મેંદરડા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
238મેંદરડા-3 ડાઉનલોડ
239મેંદરડા-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
240મેંદરડા-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
241મેંદરડા-6 ડાઉનલોડ
242મેંદરડા-7ડાઉનલોડડાઉનલોડ
243મેંદરડા-8ડાઉનલોડડાઉનલોડ
244મેંદરડા-9ડાઉનલોડડાઉનલોડ
245મેંદરડા-10ડાઉનલોડડાઉનલોડ
246મેંદરડા-11ડાઉનલોડડાઉનલોડ
247મેંદરડા-12 ડાઉનલોડ
248મેંદરડા-13 ડાઉનલોડ
249મેંદરડા-14 ડાઉનલોડ