મેસવાણ – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :  23- મેસવાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  16 – મેસવાણ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
226મેસવાણ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9925645757
227મેસવાણ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9925657802
228મેસવાણ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ9924021056
229મેસવાણ-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ9924371916
230મેસવાણ-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ9879952450
231મેસવાણ-6ડાઉનલોડડાઉનલોડ9724539372