મીતી – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   21 – મેખડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :   14 – મીતી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
1મીતી-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
2મીતી-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
3મીતી-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
10ફુલરામા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
11ફુલરામા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
12લાંગડ ડાઉનલોડ