મોણીયા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : 11 – મોણીયા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
202મોણીયા1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
203મોણીયા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
204મોણીયા3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
200લેરીયા1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HqtAgdsMiOPG44Kr9m0bMp64
201લેરીયા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
185ચાવંડજૂની1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
186ચાવંડજૂની2ડાઉનલોડડાઉનલોડ