મોણીયા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : 11 – મોણીયા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Moniya-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Moniya-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Moniya-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chavand Juni-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HqtAgdsMiOPG44Kr9m0bMp64
Chavand Juni-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Leriya-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Leriya-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ