મોટા કોટડા  – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : 9 – મોટા કોટડા 

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
157કોટડામોટા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/JQK3Tc7dUkmE2mpC7OLLUs779979653417
158કોટડામોટા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
159કોટડામોટા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
154નવાણીયા ડાઉનલોડ
153હડમતીયામોટાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/FKdidFAouPw0P3xjmXV6gs457698860555