મોટી ઘંસારી – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   1- અગતરાય

તાલુકા પંચાયત સીટ :   13 – મોટી ઘંસારી – તા. પં. સીટ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
212મોટી ઘંસારી 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
213મોટી ઘંસારી2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
214મોટી ઘંસારી – 3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
217ચર – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
218ચર – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
134નાની ઘંસારી – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
135નાની ઘંસારી – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ